Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2022

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

EON

Projekt spolufinancovaný KSK

logo-ksk.png

Profil organizácie

   Domov Nálepkovo, n.o. (ďalej len DN, n.o.) je neziskovou organizáciou so sídlom v Nálepkove,  kde zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb so zameraním na cieľovú skupinu seniorov a osoby trpiace zdravotným postihnutím akým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie formou poskytovania celoročnej sociálnej služby s možnosťou intervencie aj pre obyvateľov mimo zariadenia sociálnych služieb.

História

   Domov Nálepkovo, n.o. založila Obec Nálepkovo zrekonštruovaním nevyužitej budovy ľudovej školy. Zariadenie bolo založené v súlade s obsahom a závermi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, kde na úseku sociálnej starostlivosti bolo konštatované, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov v poproduktívnom veku je kapacita domovov dôchodcov nedostatočná, a to pre potreby obyvateľov obce Nálepkovo a okolitých obcí Hnileckého regiónu, ktorí si v dôsledku veku alebo zdravotného stavu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť, a ktorú im z rôznych dôvodov nedokáže v potrebnom rozsahu zabezpečiť ani rodina. Prevádzka DN, n.o. začala 01.01.2004 s kapacitou pre 54 klientov.

Súčasnosť

Roky 2009 a  2010 boli pre organizáciu vo viacerých oblastiach zlomovými.

     » 01.01.2009 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

     » V mesiaci január bol odvolaný riaditeľ DN, n.o.

     » V mesiaci apríl  bol menovaný do funkcie riaditeľa DN, n.o. Mgr. Michal Bartoš.

     » V mesiaci jún došlo k rozšíreniu poskytovania sociálnych služieb registráciou nového druhu poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného zariadenia.

     » V mesiaci júl sme začali zavádzať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

     » V mesiaci december rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dochádza k zvýšeniu kapacit Domova Nálepkovo, n.o. pre 67 ubytovaných klientov.

     » V mesiaci jún 2010 bola slávnostným otvorením uvedená do prevádzky nová kuchyňa.

V DN, n.o. platí v súlade s organizačnou štruktúrou dvojstupňový systém riadenia:

  • riaditeľ, ktorý riadi a zodpovedá za chod celého DN, n.o.,
  • vedúci úseku, ktorý riadi a zodpovedá za chod príslušného úswku.

   Riaditeľ je štatutárnym orgánom DN, n.o., ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Všetku činnosť riadi, kontroluje a organizuje aj prostredníctvom vedúcich jednotlivých úsekov. Organizácia je rozčlenená na tri úseky. Úsek starostlivosti o klienta, vnútorný úsek a úsek stravovacej prevádzky.

Vízie organizácie

   Víziou v našej činnosti je dosiahnuť empatickým a milým prístupom, spoločnou prácou, ľudskými, odbornými a komplexnými sociálnymi, opatrovateľskými a ošetrovateľskými službami plné uspokojenie potrieb a požiadaviek klientov   a ich blízkych, získať uznanie so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.

   Nástrojom trvalého zlepšovania činností a aktivít je uplatňovanie systému manažérstva kvality,  v rámci ktorého sa usilujeme cieľavedome vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s klientmi, ich blízkymi, spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami v blízkom okolí. Usilujeme sa vytvárať klientom aktivity vrcholiace do prípravy kvalitného programu pre prijímateľov sociálnej služby. Priebežne monitorujeme, vyhodnocujeme a manažujeme požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov k účinnejšiemu dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb a k flexibilnému a pružnému reagovaniu na potreby klientely.

Za týmto účelom plánujeme naďalej rozširovať a skvalitňovať ponuku poskytovaných sociálnych služieb zriadením:

  • bezbariérovej relaxačno – oddychovej zóny,
  • vytvorením centra sociálnych služieb:

     » zariadenie pre seniorov,

     » špecializované zariadenie,

     » denný stacionár,

     » jedáleň,

     » prepravná služba.

   Tieto sociálne služby ako integrálna súčasť systému verejných služieb zohrávajú pre občana významnú úlohu. Sú právnym prostriedkom na realizáciu práva každého občana na zabezpečenie pomoci nevyhnutnej k zabezpečeniu základných životných podmienok a odpoveďou spoločnosti na sociálne potreby jej občanov.

Financovanie organizácie

     Organizácia je financovaná z platieb za poskytovanú sociálnu službu od klientov, z príspevkov štátu, z finančných darov a príspevkov individuálnych darcov, účelových dotácií a grantov. Fyzické aj právnické osoby majú možnosť každoročne poukázať 2 % zo zaplatených daní organizácii.


  • postup.jpg
  • mapa.jpg
  • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...