Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2022

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

EON

Projekt spolufinancovaný KSK

logo-ksk.png

Služby

DN, n.o. ponúka celé spektrum služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách. Pri ich poskytovaní sa usilujeme podporiť a zvýšiť kvalitu každodenného života klienta, zabezpečiť a ochraňovať jeho sociálne blaho, umožniť jednotlivcovi rozvoj osobnosti a ľudského potenciálu vo všetkých jeho zložkách, zachovávať ľudskú dôstojnosť, aktivizovať prijímateľov sociálnej služby podľa ich schopností a možností, pritom prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

   Činnosti realizované v rámci poskytovaných sociálnych služieb

a. Odborné činnosti:

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Klienti prichádzajúci do zariadenia sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v oblasti:

   » stravovania a pitného režimu,

   » vyprázdňovania močového mechúra,

   » vyprázdňovania hrubého čreva,

   » osobnej hygieny,

   » celkového kúpeľa,

   » obliekania, vyzliekania,

   » zmeny polohy, sedenia a státia,

   » pohybu po schodoch,

   » pohybu po rovine,

   » orientácie v prostredí,

   » dodržiavania liečebného režimu,

   » potreby dohľadu.

   Príslušný orgán na základe vykonanej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určí klientovi rozsah jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

   Poznaním potrieb klientov orientovaných na všetky oblasti života človeka je podmienené poskytovanie praktických, konkrétnych a cielených sociálnych služieb tejto cieľovej skupine.

   Predpokladom kvalitných služieb je teda poznanie všetkých skutočností týkajúcich  sa života jednotlivcov. Nie je postačujúce klienta zabezpečiť len materiálne, rovnaký dôraz kladieme aj na pozitívne kontakty v zmysle ich kvality, nie kvantity, či na možnosť sebarealizácie klientov. Samotná skutočnosť nutnosti odchodu z domova do zariadenia predstavuje pre mnohých jednotlivcov konfliktnú situáciu vrátane ich vlastných nepriaznivých situačných konfliktov  s rekapituláciou etapových životných dianí, ktoré ich do tohto stavu doviedli, čo býva umocnené neznalosťou prostredia. Východiskom tejto situácie môžu byť adekvátne resp. priaznivé medziľudské vzťahy, zmysluplná organizácia dňa s ponukou rôznorodých aktivít napĺňajúcich voľný čas,  ale aj príjemné prostredie umožňujúce oddych, relaxáciu a sprostredkovanie priaznivých zážitkov.

 • Sociálne poradenstvo

   Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

 • Sociálna rehabilitácia

   Pri práci s klientom kladieme dôraz na jeho  rehabilitáciu a to nie len sociálnu, ale obsahujúcu všetky zložky rehabilitácie s úsilím ovplyvniť všetky funkcie, a to tak somatické, ako aj mentálne  vychádzajúc z kvantitatívne a kvalitatívne znížených dispozícií. Systematickou rehabilitáciou sa usilujeme za aktívnej spolupráce rehabilitovaných brzdiť rozvoj choroby a čiastočne zmierňovať  jej dôsledky a to v dvoch rovinách. V prvej používaním špecifických postupov zameraných na klienta a v druhej rovine zásahmi do prostredia, ktoré mu uľahčia denné činnosti a zmiernia jeho handicap.

   Dôraz kladieme na individualizovanie starostlivosti a posilnenia nezávislosti, sebestačnosti a sebarealizácie cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej služby vychádzajúc z  psychologickej, lekárskej a sociálnej diagnostiky koncentrovanej   do používaných metód a postupov v súlade s prejavmi ochorení.

   Usilujeme sa zabezpečiť cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby  na seniorov bezpečné prostredie pri zachovávaní ich ľudskej dôstojnosti a rovnakého rešpektu aký sa prejavuje ktorémukoľvek inému človeku, sprostredkovať dostatok informácií a koordinované služby, ako zdravotnícke,     tak aj sociálne.

 • Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je pre klientov nášho zariadenia poskytovaná v rámci služieb Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a vlastnej ošetrovateľskej služby. Po splnení všetkých legislatívnych požiadaviek budeme túto starostlivosť pre klientov realizovať samostatne s využitím vlastných zdrojov.

Obslužné činnosti

 • Stravovanie

   Stravovanie je jednou z nevyhnutných služieb poskytovaných klientom DN, n.o. . Priamo súvisí s uspokojovaním jednej zo základných ľudských potrieb človeka s výživou, ktorá je nielen fyziologickým procesom uspokojovania potrieb organizmu človeka, ale aj zabezpečovaním všetkých materiálnych a funkčných nárokov organizmu na udržanie jeho rastu, zdravia a výkonnosti.

   Za stravovanie sa v zariadeniach sociálnych služieb považuje poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Klientom  sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,  pri bielkovinovej, výživovej a špeciálnej diéte aj druhá večera. Stravovanie klientov sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke podľa jedálneho lístka.

   Jedálny lístok je zostavovaný stravovacou komisiou, ktorej členmi  sú aj samotní klienti, zvolení ako zástupcovia ostatnými klientmi. Klienti zároveň môžu do procesu tvorby jedálneho lístka zasahovať aj prostredníctvom Knihy prianí a sťažností umiestnenej v jedálni a zároveň aj prostredníctvom schránky  podnetov, pripomienok, pochvál, návrhov a sťažností, kde sa môžu vyjadriť aj anonymne. Pripomienky zo strany klientov neostávajú bez povšimnutia, hlavne ak prispievajú k zvýšeniu kvality podávanej stravy. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada aj na rôznorodosť podmienok a zvyklosti danej lokality, sezónnosť produktov  a špecifiká cieľových skupín s cieľom naplánovať chutné, rôznorodé a výživné jedlá. Súčasťou stravy je denne čerstvé ovocie  a zelenina. Nechýbajú rôznorodé zeleninové šaláty. Podľa potrieb obyvateľov  sa zabezpečujú rôzne diéty.

   Dôraz sa kladie na správnu výživu, ktorá je nesmierne dôležitá. Zásadou správnej výživy je, aby klienti potravou prijímali všetky dôležité živiny, teda bielkoviny, sacharidy  ( uhľohydráty, glycidy ), ďalej minerálne soli a vitamíny v potrebnom množstve a správnom pomere. Preferujeme potraviny s nízkou energetickou hodnotou  pri súčasnej vysokej nutričnej (biologickej) hodnote, strukoviny, celozrnné cereálne výrobky, ovocie, zeleninu, potraviny obsahujúce bielkoviny s optimálnou skladbou aminokyselín pri súčasnom nízkom obsahu tuku. Naopak usilujeme sa o minimalizovanie využívania potravín chemicky upravovaných a znižovanie obsahu kuchynskej soli. Zvýšená pozornosť sa venuje pitnému režimu klientov počas celého roka s mimoriadnym dôrazom  na pitný režim v letných mesiacoch.

   Pri stravovaní klientov sa striktne dodržiavajú zásady hygienického charakteru.     

 • Ubytovanie

   Zariadenie je umiestnené v obytnej oblasti v blízkosti komunity,  čím je v  čo najväčšej miere umožnená participácia klientov na živote komunity. Vonkajší exteriér aj vnútorný interiér budovy sú upravené s prihliadnutím na rôzne pohybové obmedzenia klientely /výťah, madlá, bezbariérovosť a pod./. Budova má prízemie a 4 poschodia z toho dve sú medziposchodiami.

   Kvalitu svojho bývania môže klient priamo ovplyvniť osobným výberom ako vo vzťahu k poschodiu, tak aj vo vzťahu k počte lôžok na izbe. V zariadení sa nachádza 7 jednolôžkových, 22 dvojlôžkových, 12 trojlôžkových izieb a jedna štvorlôžková izba. Okrem možnosti výberu poschodia a počtu lôžok na izbe  má klient možnosť doplniť  si základné vybavenie izby predmetmi a vecami z domova, ktoré mu toto prostredie bude čo najviac pripomínať. 

   Klienti majú priamo v zariadení k dispozícii kaplnku, kde môžu uspokojovať svoje duchovné potreby. Záujmovej a spoločenskej činnosti ako aj individuálnym spoločenským potrebám sa môžu venovať v spoločenskej miestnosti.

   V bufete si môžu nakúpiť cukrovinky, drogériu a iné drobnosti.

   Zónou oddychu a relaxu je aj veľká záhrada, v ktorej klienti radi trávia voľné chvíle. Ide o prostredie motivujúce a inšpirujúce pre získavanie pozitívnych zážitkov a relaxáciu spojenú s oddychom a zároveň    je aj miestom spoločných stretnutí s priateľmi, známymi, rodinou. Súčasne klientom  sprostredkováva najlacnejší liek na svete, ktorým je pohyb na čerstvom vzduchu blahodarne pôsobiaci na telesné aj duševné zdravie, posilňujúci svaly, kĺby, zlepšujúci krvný obeh, odstraňujúci nespavosť a podobne. Táto zóna ponúka klientom aj ďalšie široké možnosti osobnej realizácie sa v rámci rôznych ďalších druhov činností – pracovnej, tvorivej, technickej, spoločenskovednej, športovej a pod.

 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Bežné a celkové upratovanie zabezpečujú pracovníci oddelenia čistenia objektu. Pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne pracovníci oddelenia práčovne. Pri údržbe šatstva a bielizne aktívne spolupracujú aj samotní klienti, ktorí v rámci pracovnej terapie zašívajú gombíky, párujú ponožky a realizujú drobnejšie a menej náročné opravy šatstva a bielizne. Klienti v rámci pracovnej terapie rovnako participujú pri čistení exteriéru budovy, kde každoročne organizujeme brigády spojené s menšími aj väčšími prácami – trhanie trávy na chodníku, kosenie, hrabanie a pod. .

c. Ďalšie činnosti

 • Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Pri príchode klienta do zariadenia, alebo počas jeho pobytu v zariadení, má právo požiadať o úschovu cenných vecí alebo vkladných knižiek. Úschova cenných vecí a vkladných knižiek spadá do kompetencie sociálnej pracovníčky.

 • Zabezpečenie záujmovej činnosti, zabezpečenie pracovnej terapie

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Pri práci s klientmi využívame rôzne metódy, techniky a formy práce s klientom. Základnou metódou používanou pri práci s klientom je rozhovor, ktorý realizujeme jednak ako samostatnú metódu, rovnako     aj ako jednu z techník pri realizácii iných metód. Neoddeliteľnou súčasťou rozhovoru je aj ďalšia využívaná metóda, ktorou je pozorovanie ako zámerné a plánované sledovanie klienta s cieľom rozpoznania jeho potrieb, napríklad u klientov trpiacich ochorením demencie, alebo napríklad s cieľom spoznania klientovho vnútorného prežívania.

   Ako sme už uviedli pri práci s klientom kladieme dôraz na jeho rehabilitáciu zahrňujúcu všetky zložky – liečebnú, sociálnu, výchovnú aj pracovnú s cieľom komplexného a koordinovaného využívania medicínskych, sociálnych, výchovných a pracovných prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti rozumejúc tým najmä jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života prostredníctvom nasledovných programov a aktivít:

   - integračné programy –  napríklad návštevou divadla alebo formou výletov, rekondičných, rekreačných či poznávacích pobytov – s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím a nepripustiť tak izoláciu klientov, či sprostredkovať im možnosť získať pozitívne zážitky,

   - Záujmové činnosti – zahŕňajú rôznorodé aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. Patria sem rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako háčkovanie, strihanie a podobne zamerané na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity ako je radosť, či hnev, ale aj ďalšie činnosti ako montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie, predčítanie a mnohé iné činnosti,

   - cvičenie, vychádzky – zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu klienta, pobyt   na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,

   - prednášky – sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej či medicínskej oblasti a rôznych iných oblastí života,

   - kultúrne programy – vystúpenia detí, súborov, spoločenské akcie a pod. – kultúrne vyžitie, kontakt s inými, odstránenie izolácie,

   - tréning pamäti a terapeuticko-aktivačný program pre ľudí s poruchami pamäti – je zabezpečovaný dvomi vyškolenými pracovníčkami a zameraný najmä na ľudí trpiacich demenciou a Alzheimerovou chorobou,

   - nemožno zabudnúť, že vhodne volenou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácie, alebo prijímanie krásnych a príjemných vecí a podnetov, počúvanie hudby, či spev,

   - z ďalších  aktivít možno spomenúť ešte činnosti každodenného života akými sú napríklad varenie, upratovanie, žehlenie, práce v záhrade, pomocné práce pri údržbe priestorov zariadenia ako sú napríklad maľovanie zábradlí, lavičiek, či práca s drevom, sezónne práce ako sú napríklad upratovanie snehu, hrabanie lístia, či pestovanie zeleniny a ďalšie pomocné práce podľa potreby ako umývanie riadu, vešanie, zbieranie, či žehlenie bielizne, varenie a pečenie. Zariadenie ponúka dostatok možností   na pracovné uplatnenie klientov, ktoré môžu byť prínosom pri riešení ich psychických a fyzických problémov. Cieľom týchto aktivít je využívať účinky práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky,

   - liečebná rehabilitácia – zahrňujúca liečebnú telesnú výchovu, svetloliečbu formou biostimulu, termoterapiu formou parafinových zábalov, hydroterapiu formou hydromasážnej vane a perličkové kúpele.

   - pristupujeme a realizujeme aj iné aktivity, pri realizácii ktorých volíme formy a metódy práce s klientom  prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta za jeho aktívnej účasti pod vedením odborného, profesionálne vystupujúceho a kooperujúceho personálu.

   Tieto aktivity sú súčasťou kvalitného programu prijímateľov sociálnej služby, ktorý  je terapeutický a dôležitý pre duševný a psychický stav klientov. Poskytuje klientom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu a spoločenskému životu. Tieto aktivity vychádzajúce z potrieb klientov a zohľadňujúce funkčné, fyziologické a psychologické zvláštnosti klientov obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť,  aby bola zabezpečená vyváženosť.

   Domov Nálepkovo, n.o. zároveň utvára podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny,  poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi a záujmovú činnosť. Zároveň aj poskytuje osobné vybavenie a nevyhnutné ošatenie a obuv v záujme zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby aj napriek tomu, že mu zákon utváranie podmienok a poskytovanie týchto činností neukladá. Súčasne sa podieľa  j na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti klientom formou návštev obvodnej lekárky MUDr. Blanky Mitríkovej každú stredu od 9:00 h., inak podľa potreby na základe telefonického kontaktu.


 • postup.jpg
 • mapa.jpg
 • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...