Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2022

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

EON

Projekt spolufinancovaný KSK

logo-ksk.png

Štandardy kvality

Predpokladom poskytovania kvalitných služieb je poznanie všetkých skutočností týkajúcich sa života jednotlivcov. DN, n.o. uplatňuje systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého zlepšovania všetkých činností v DN, n.o. Dôraz kladieme na tieto oblasti:

 

1. Ľudská a občianska dôstojnosť

 I. Sloboda pohybu:

   » Klient sa môže slobodne pohybovať v zariadení, má prístup do všetkých miestností, ktoré nie sú označené zákazom vstupu nezamestnaným osobám (napr. kuchyňa a práčovňa).

   » Klient môže slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa späť v čase, ktorý  si určí sám, avšak o tejto skutočnosti uvedie zápis do knihy vychádzok, resp. na formulár "Dovolenka" v prípade dlhšieho odchodu zo zariadenia. Slobodne nemôže opustiť zariadenie klient s poruchami orientácie, u ktorého  je predpoklad, že nenájde späť cestu do zariadenia. V tomto prípade odchádza v sprievode rodiny alebo zamestnancov DN, n.o.

   » Nemožnosť absolútnej slobody pohybu mimo zariadenia je viazaná výlučne  na neschopnosť orientácie v prostredí a slúži ako prevencia poškodenia a ohrozenia života a zdravia klienta.

 II. Sloboda prejavu a výberu:

   » Klient môže slobodne prejaviť svoj názor – spokojnosť   aj nespokojnosť na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov – pravidelné besedy, schránka podnetov, pripomienok, pochvál, návrhov a sťažností –   aj anonymne, v priamej komunikácii s vedením DN, n.o. a ostatnými zamestnancami, zápisom v Knihe prianí a sťažností, prostredníctvom Výboru klientov.

   » Môže navrhovať zlepšenia a skvalitnenia podmienok života v zariadení, zlepšenia a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby.

   » Má možnosť výberu v rámci poskytovanej sociálnej služby – v oblečení, trávení voľného času a pod.

   » Má možnosť spolurozhodovať o forme a spôsobe poskytovania sociálnej služby.

 III. Sloboda vierovyznania:

   » Prijatie klienta do zariadenia nie je podmienené náboženským vierovyznaním.

   » Klient má možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb v zariadení, aj mimo neho.

   » Klient   má celodenne k dispozícii kaplnku.

 IV. Právo na súkromie:

   » Klient prichádza do zariadenia, kde je izba vybavená základným vybavením –  má vlastnú skriňu, nočný stolík, kde si môže odložiť a uzamknúť osobné veci, posteľ, perináč. Zvyšok izby si môže zariadiť sám, podľa vlastných predstáv, čo v značnej miere môže prispieť k jeho spokojnosti. Má možnosť priniesť si vlastný nábytok a vybaviť si izbu tak,  aby mu čo najviac pripomínala prostredie, z ktorého prichádza – kreslo, obraz, stolík, lampu, fotografie a pod.

   » Personál pred vstupom do miestnosti vždy zaklope.

   » Personál rešpektuje súkromie klientov a ich intimitu pri vykonávaní hygieny a iných úkonoch podľa želania klienta – napr. zástenou.

   » V zariadení sa nachádza miestnosť pre občanov pri zhoršení zdravotného stavu, aby mali súkromie na kontakt s príbuznými a dôstojné podmienky v terminálnej fáze svojho života. Personál rešpektuje súkromie klientov počas návštev.

   » Pri ubytovaní klientov sa kladie dôraz na rešpektovanie osobnosti klienta a jeho individuálne potreby.

 

2. Sociálny status. Komunita. Vzťahy. Rodina.

 I. Návštevné hodiny:

   » Zariadenie nemá vyhradené návštevné hodiny, je stále otvorené kontaktom. Každý kontakt klienta s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi,  či inými osobami    za účelom stretnutia sa s klientom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený.

   » Zamestnanci aktívne vyhľadávajú kontakt s príbuznými, zaujímajú sa o rozvíjanie a posilnenie kontaktov klientov, napomáhajú kontaktom.

   » Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev – tie sa môžu zdržiavať na izbách so súhlasom spolubývajúcich, v spoločenskej miestnosti,  na sedeniach na chodbách, v záhrade, na lavičkách, v altánkoch – nie je vyhradený čas, priestor, ani osoby.

 II. Spolupráca s rodinou:

   » Zariadenie sa usiluje v čo najväčšej miere zapojiť do pomoci klientovi aj príslušníkov rodiny napr. sprievodom na vyšetrenie, návštevou v domácom prostredí, či pravidelnými návštevami v zariadení.

   » Zariadenie podporuje intenzívny kontakt klienta s rodinou, ktorý má napomôcť udržiavaniu dobrých vzťahov s príbuznými.

   » V zariadení sú pracovníci, ktorí zabezpečujú kontakt s rodinou,  sú oboznámení s rodinnou situáciou klienta a poznajú príbuzných osobne.

   » Zariadenie spolupracuje s príbuznými klientov, poskytuje im poradenstvo, v prípade potreby informuje o zdravotnom a celkovom stave klienta a jeho zmenách.

   » V zariadení absentuje možnosť ubytovania rodinného príslušníka, či inej blízkej osoby priamo v zariadení, avšak personál na požiadanie zabezpečí ubytovanie v blízkom okolí. Celodennú stravu je možné zabezpečiť priamo v zariadení. 

 III. Voľnočasové aktivity:

   » Voľnočasové aktivity vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.

   » Klient má právo slobodného rozhodnutia účasti na aktivitách a má možnosť výberu z ich ponuky.

   » Má možnosť participovať na forme vyplnenia voľného času.

   » Má sprostredkované informácie o podujatiach organizovaných mimo zariadenia, ktoré sú pre neho dostupné a ponúknutú možnosť účasti na nich.

   » Zariadenie pravidelne organizuje akcie a výlety mimo zariadenia, rovnako prizýva na návštevy a vystúpenia deti zo Základnej školy s materskou školou v Nálepkove, rôzne súbory, kluby a iných obyvateľov obce za účelom začlenenia klientely medzi ostatných obyvateľov obce a zmysluplného naplnenia voľného času.

   » V zariadení sa nachádza spoločenská miestnosť, väčšie akcie sú organizované v jedálni, pripravuje sa výstavba zimnej záhrady.

 

3. Odborný a profesionálny prístup

 I. Kvalifikovanosť pracovníkov:

   » V zariadení pracuje tím vysoko kvalifikovaných odborníkov.

   » Pracovníci majú zodpovedajúce vzdelanie, úmerné potrebám klienta.

   » Zariadenie má vypracovaný plán vzdelávania aj plán starostlivosti o zamestnancov.

   » Pre zamestnancov je zabezpečované vstupné školenie, inštruktáž na pracovisku, adaptačný proces, cyklické školenie, špeciálne školenie a ostatné školenia.

   » V zariadení sa realizujú programy zamerané na rozvoj poznatkov zamestnancov, aj preventívne programy predchádzajúce syndrómu vyhorenia u zamestnancov pri práci s klientmi.

   » Zariadenie podporuje všetky aktivity zamestnancov smerujúce k zvyšovaniu ich kvalifikácie a k získaniu nových poznatkov a rozširovaniu znalostí a zručností prostredníctvom školení, kurzov, vzdelávania a pod., v niektorých prípadoch zároveň participuje na platbách za ich realizáciu, vo všetkých prípadoch zabezpečuje podmienky pre účasť zamestnancov na ďalšom vzdelávaní a má záujem na následnej aplikácií získaných poznatkov do praxe.

   » Tímová práca sa uskutočňuje na základe individuálnych programov  za aktívnej účasti klienta (vypracovávajú sa individuálne plány rozvoja klienta na základe ktorých sa realizujú individuálne rozvojové programy, ktoré podporujú stabilizáciu fyzickej a duševnej kondície klienta).

 II. Poradenstvo a supervízia:

   » Zariadenie je certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

   » Má vypracovaný plán interných auditov, pravidelne monitoruje a vyhodnocuje všetky procesy v DDN, n.o.

   » Zariadenie je v pravidelnom kontakte s pracovníkmi VUC, MPSVaR SR,  pracovníkmi miest a obcí.

   » Zariadenie má rozpracovaný program supervízie a spolupracuje s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.

4. Zdravotná starostlivosť

 I. Pravidelné zdravotné prehliadky

   » Klient má možnosť vybrať si vlastného lekára, zariadenie mu ponúka možnosť lekárskej starostlivosti ústavným lekárom.

   » V zariadení podľa potreby, najmenej však 1 x týždenne ordinuje lekár, v pravidelných intervaloch psychiatrička a neurologička.

   » Klient má možnosť pravidelnej konzultácie a ambulantného vyšetrenia, predpis liekov a odporúčania na odborné vyšetrenia sprostredkováva aj hlavná sestra.

   » Klient je pravidelne informovaný o svojom zdravotnom stave, zariadenie zabezpečuje sprievod na odborné vyšetrenia, v prípade potreby aj dopravu.

   » Zariadenie disponuje aspoň čiastočne kompenzačnými pomôckami, v prípade potreby zabezpečí klientovi pomôcku prostredníctvom poukazu tak, aby sa uľahčil klientovi každodenný život.

   » Služby sú poskytované s prihliadnutím na zdravotný a duševný stav klienta, podľa aktuálnych schopností a možností klientov rešpektujúc ich práva. Dôsledne sa dbá na dodržiavanie liečebných postupov.

 

5. Stravovanie

 I. Stravovacie podmienky:

   » Strava je servírovaná v jedálni, v príjemnom a primeranom prostredí. Klient nemá možnosť výberu z viacerých jedál, ale v prípade neobľúbenosti určitej potraviny (napr. kuracie mäso, ryby) je mu prispôsobený jedálny lístok na daný deň. Pripomienkam stravníkov je venovaná pozornosť, organizácia ich rieši.

   » V odôvodnených prípadoch môže klient konzumovať stravu aj na  izbe,  kde má na to vytvorené podmienky.

   » V odôvodnených prípadoch je možné stravu vydať aj v inom čase, podľa želania, chuti a potrieb klienta.

   » Strava je podávaná v dostatočnom množstve a dobrej kvalite.

   » Klienti majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite aj množstve podávanej stravy.

 II. Jedálny lístok a diéta:

   » Jedálny lístok je pravidelne vyvesený v jedálni.

   » Klientovi je podávaná racionálna strava a  na základe určenia odborného lekára rôzne diéty: diabetická, neslaná, šetriaca, bielkovinová, výživová, špeciálna.

   » Klient má možnosť ovplyvňovať skladbu jedálneho lístka, klienti aktívne participujú pri jeho zostavovaní prostredníctvom svojich zástupcov v stravovacej komisii.

   » Svoje pripomienky, sťažnosti, pochvaly môžu osobne, písomne aj anonymne podať na všetkých úrovniach riadenia  viacerými komunikačnými kanálmi – pravidelné besedy, schránka podnetov, pripomienok, pochvál, návrhov a sťažností, v priamej komunikácii s vedením DN, n.o. a ostatnými zamestnancami, zápisom v Knihe prianí a sťažností, prostredníctvom Výboru klientov, prostredníctvom stravovacej komisie.

 

6. Finančné náklady

 I. Finančné spravovanie a a participácia klienta:

   » Klienti sú na stretnutiach s vedením pravidelne informovaní o výdavkoch a príjmoch a efektivite hospodárenia organizácie.

   » Klienti sú informovaní o veľkých výdavkoch s možnosťou vyjadrenia sa k nim.

   » Klienti majú k dispozícii na nástenke vo vestibule výročnú správu DN, n.o. s výsledkami hospodárenia za uplynulý rok.

 

7. Humánnosť prostredia a služieb

 I. Integrita v prostredí:

   » Integrovanosť  zariadenia v prostredí je dostatočná, čo umožňuje dostupnosť rôznych typov služieb ako napr. obchod, pošta, kaderníctvo, zastávka, cukráreň, obecný úrad, čo súvisí aj s možnosťou nadviazania a rozvíjania rôznych typov sociálnych kontaktov.

   » Zariadenie je vhodne integrované v rámci komunity, klient sa môže do zariadenia dostať rýchlo a pohodlným spôsobom.

   » Prostredie v okolí domova ešte nie je dokončené, klienti participujú na jeho úprave, majú možnosť upravovať si ho podľa vlastného vkusu.

 II. Služby:

   » Zariadenie participuje na zabezpečení ďalších služieb pre svojich klientov.

   » Klienti majú voľný prístup k službám poskytovaným v rámci zariadenia, majú možnosť zvoliť si, či budú využívať poskytovanie doplnkových služieb v zariadení, alebo mimo neho.

   » V zariadení sa zabezpečujú služby vírivej vane, kadernícke, duchovné, pedikérske, psychiatrické, rehabilitačné, masáže.

   » V zariadení funguje prevádzka bufetu, kde si klienti môžu zakúpiť rôzny tovar podľa vlastného výberu .

III. Štrukturalizácia foriem bývania, foriem služieb

   » V zariadení sú poskytované rôzne typy a možnosti bývania, pričom je dodržaný základný štandard bývania 1, 2 a 3 lôžkové izby v závislosti  od potrieb a finančných možností klientov. Izbu si klient môže dotvoriť podľa svojich predstáv vlastným zariadením tak, aby mu čo najviac pripomínala domov.

   » V zariadení sa nachádza miestnosť pre občanov pri zhoršení zdravotného stavu, aby mali súkromie na kontakt s príbuznými a dôstojné podmienky v terminálnej fáze svojho života.


  • postup.jpg
  • mapa.jpg
  • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...